ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY


Kierownik ZOL - Barbara Klecha
Zastępca Kierownika - Regina Kowalczyk
Lekarz - Henryk Hołuj - specjalista chorób wewnętrznych


Zakład opiekuńczo - leczniczy w Pasłęku posiada 30 łóżek, w tym 5 łóżek dla pacjentów wymagających długotrwałej terapii oddechowej przy użyciu respiratora. Jest zakładem stacjonarnym dla osób dorosłych. Wyposażenie zakładu i kadra medyczna gwarantują wysoką jakość świadczonych usług. Czas pobytu w zakładzie jest okresowy i zależny wyłącznie od stanu zdrowia.
Kadra medyczna zakładu to:

  • lekarze interniści oraz lekarze konsultanci w zakresie neurologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób płuc, chirurgii, rehabiliatacji
  • zespół wykwalifikowanych pielęgniarek
  • terapeuci - psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy
  • zespół fizjoterapeutów
  • opiekunki medyczne

Zakład jest dobrze wyposażony w sprzęt do kompleksowej pielęgnacji i usprawniania pacjentów. W maju 2012 roku zakończył się remont zakładu.
Do zakładu są przyjmowani pacjenci posiadający ubezpieczenie zdrowotne.

Kto jest przyjmowany do zakładu?
Do zakładu są przyjmowani pacjenci przewlekle chorzy, wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności - skalą Barthel otrzymali do 40 pkt. (wzór skali Barthel do pobrania).
W ZOL w Pasłęku udzielane są również świadczenia medyczne pacjentom z niewydolnością oddechową, u których konieczne jest prowadzenie przy pomocy respiratora ciągłej lub okresowej terapii oddechowej a nie wymagają oni hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii.
Do zakładu może być przyjęty pacjent bezpośrednio po zakończonym leczeniu szpitalnego, z domu i z domu pomocy społecznej.
Do ZOL nie przyjmuje się pacjentów, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Procedura przyjęcia do zakładu odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych.

  1. Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent (wzór wniosku do pobrania). Do wniosku należy dołączyć wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie (wzór do pobrania).
  2. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz który ma zawartą umowę z NFZ lub pracuje w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego mającego zawartą umowę z NFZ) wydaje skierowanie do zakładu (wzór do pobrania), o ile pacjent spełnia kryteria objęcia opieką (patrz kto jest przyjmowany do zakładu).
  3. Skierowanie jest składane bezpośrednio do wybranego zakładu. Do skierowania dołącza się: wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie oraz dokument stwierdzający wysokość dochodu pacjenta (aktualna decyzja organu rentowego/emerytalnego lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub zaświadczenie z zakładu pracy)
  4. W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym konieczne jest uzyskanie postanowienia sądu. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej konieczna jest zgoda opiekuna prawnego.

Opłata za pobyt w zakładzie – koszt świadczeń medycznych finansowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania. Opłatę jaką wnosi pacjent ustala kierownik zakładu na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu pacjenta. Obliczana jest ona zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i par. 8 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Telefon: 55 249 15 95.
Adres e-mail:
zaklad.opiekunczy@szpitalpaslek.com

Dokumenty do pobrania:
  - Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego;
  - Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie;
  - Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego;
  - Karta oceny świadczeniobiorcy;
  - Skala Glasgow;
  - Karta kwalifikacji lub kontynuacji do żywienia dojelitowego.;
  - Karta kwalifikacji Pacjentów do przewlekłej wentylacji w warunkach zakładu opiekuńczo-leczniczego.;
  - Karta Karta oceny ryzyka związanego ze stanem odżywienia (Nutritional Risk Score - NRS).;
  - Oświadczenie członka rodziny/przedstawiciela ustawowego.

 

Aktualizacja strony: GM: 2023-08-09