Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

 

 


==================================<<<:>>>=================================
 

rok 2023


Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


"Zapewnienie wydolnej i przygotowanej na kryzysy ochrony zdrowia poprzez zakup tomografu komputerowego przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku"
Wydatki kwalifikowane projektu: 1 468 800,00 zł
Dofinansowanie realizacji projektu: 1 189 581,12 zł
Wkład własny: 279 218,88 zł

Cel projektu:
  • Wzrost odporności systemu ochrony zdrowia na sytuacje kryzysowe będące skutkiem sytuacji epidemicznej w województwie poprzez zakup tomografu komputerowego przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku
  • Zwiększenie dostępu do badań tomografem komputerowym na terenie powiatu elbląskiego i gminy Wilczęta
  • Skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie badania tomografii komputerowej dzięki możliwości jego wykonania w Pasłęku
  • Zapewnienie szybkiej diagnostyki pacjentów i możliwość zaplanowania ścieżki leczenia dzięki wykonaniu badania tomografem komputerowym w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o. w Pasłęku.
Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji: 2022-09-16
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 2022-01-02
Zakończenie finansowe realizacj: 2023-12-31
 ==================================<<<.>>>=================================
 

rok 2021


Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19".

Dofinansowanie projektu: 121 220,41 zł


==================================<<<.>>>=================================
 

rok 2021-2023


 

 

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowegoCałkowita wartość projektu: 8 089 750,06 zł
Wydatki kwalifikowane projektu: 4 988 495,70 zł
Dofinansowanie realizacji projektu: 4 035 693,02 zł
Wkład własny: 952 802,68 zł

Cel projektu:
Podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczonych przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku, poprzez m.in. zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla dzieci oraz dorosłych na terenie powiatu elbląskiego i gminy Wilczęta .

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 2021-02-04
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 2021-02-04
Zakończenie finansowe realizacj: 2023-06-30
 ==================================<<<.>>>=================================
 

rok 2020


Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19".

Dofinansowanie projektu: 144 042,52 zł


==================================<<<.>>>=================================
 

rok 2017


Oś Priorytetowa 9 - "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych"
Działanie 9.1 - "Infrastruktura ochrony zdrowia"
Poddziałanie 9.1.1. - "Rozwój specjalistycznych usług medycznych"

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki SpecjalistycznejCałkowita wartość projektu: 2 098 419,92 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 690 785,67 zł
Wkład własny szpitala: 399 184,25 zł

Opis projektu:
Projekt polega na budowie nowego budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, w pobliżu dotychczasowego zespołu zabudowy szpitala w Pasłęku.
Do budynku zostanie przeniesiony Zakład Rehabilitacji Leczniczej, który aktualnie realizuje świadczenia w zakresie fizjoterapii. Po zrealizowaniu projektu rozszerzy on swoją działalność o Ośrodek Dzienny Rehabilitacji (nowa usługa - uzupełniająca lukę w systemie zdrowia w powiecie elbląskim), na co pozwoli większa powierzchnia użytkowa nowego budynku niż dotychczasowych pomieszczeń zajmowanych przez ZRL. Do budynku zostaną przeniesione trzy poradnie specjalistyczne z budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 8, oddalonego o 0,5 km i wynajmowanego przez Wnioskodawcę oraz nowo utworzona Poradnia Rehabilitacyjna.
Rozwiązanie takie przyczyni się do konsolidacji świadczenia usług zdrowotnych przez szpital, poprawie ulegnie jakość i dostępność do diagnozy i terapii pacjentów w warunkach ambulatoryjnych. Obiekt wybudowany w ramach realizacji projektu zabezpieczy całkowicie zapotrzebowanie lokalowe w zakresie rehabilitacji i pozwoli na zwiększenie efektywności i liczby przeprowadzanych zabiegów. Dodatkową korzyścią będzie zwolnienie dotychczas zajmowanych pomieszczeń, które zostaną zagospodarowane przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i pozwolą na zwiększenie komfortu pobytu pacjentów ZOL, a nawet na zwiększenie liczby łóżek tym oddziale. Efektem ekonomicznym projektu będzie spadek stałych kosztów związany z zaprzestaniem wynajmowania pomieszczeń na potrzeby 3 poradni oraz wzrost dochodów związany ze zwiększeniem liczby zabiegów rehabilitacyjnych, zakontraktowaniem nowych usług oraz z tytułu zwiększenia liczby pacjentów ZOL. W ramach projektu zostanie zakupiony innowacyjny sprzęt pozwalający zwiększyć jakość świadczonych usług z zakresu rehabilitacji.
Projekt odpowiada na potrzeby zidentyfikowane na podstawie Map Potrzeb Zdrowotnych dla województwa warmińsko-mazurskiego.

 ==================================<<<.>>>=================================
 

rok 2013-2014


"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013E-Pacjent - informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w Szpitalu Powiatowym w PasłękuCałkowita wartość projektu: 804 415,95 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 683 753,55 złRealizacja:
 
 

rok 2009


"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013Ucyfrowienie pracowni radiologicznej Szpitala Powiatowego w Pasłęku
Całkowita wartość projektu: 349 995,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 279 996,00 zł
Udział własny (fundusze Starostwa Powiatowego w Elblągu): 69 999,00 zł

 

 

 

rok 2006

 

ZPORR

Nowe urządzenia medyczne w Szpitalu w Pasłęku

W dniu 31 maja 2006 roku w Szpitalu w Pasłęku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowego sprzętu medycznego. Na oddziale chirurgii ogólnej, w pracowni endoskopii przewodu pokarmowego, został zainstalowany nowoczesny zestaw do endoskopii przewodu pokarmowego firmy Olympus. W jego skład wchodzi wideogastroskop, wideokolonoskop, tor wizyjny i automatyczna myjnia. Zakupiony sprzęt umożliwia pełną diagnostykę i terapię górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Pracownia ultrasonografii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku, została wyposażona w nowoczesny aparat USG ALOKA, umożliwiający wykonanie usg narządów jamy brzusznej, szyi, sutków, narządów rodnych, Doppler i echo serca/Doppler.

Oddział wewnętrzny z intensywnym nadzorem kardiologicznym został doposażony w cztery kardiomonitory z jednostką centralną, dwoma drukarkami: laserową i termiczną, monitorującymi wszystkie funkcje życiowe, tętno, zapis ekg, oddech, temperaturę i saturację.

Zakupione urządzenia medyczne są oparte o technologie najnowszej generacji, spełniają wszystkie wymagane standardy i zabezpieczają najlepsze wykonanie procedur medycznych. Wybrano najlepsze rozwiązania pod względem zaspokojenia potrzeb odbiorców usług medycznych i możliwości szpitala w Pasłęku. Przy wyborze uwzględniono również optymalny stosunek ceny do jakości.

Wniosek aplikacyjny i studium wykonalności do projektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku pn. „Zakup nowych urządzeń medycznych dla Szpitala w Pasłęku” opracował zespół pracowników SP ZOZ w Pasłęku i Starostwa Powiatowego w Elblągu. Wartość projektu po przetargu wyniosła 586.808 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.5.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 440.106 zł, z budżetu państwa 58.680 zł (umowa nr Z/2.28/III/3.5.2/082/05/3/06 z 26.01.2006 r.). Wkład własny SP ZOZ w Pasłęku wyniósł 88.022 zł. Jest to pierwszy w powiecie elbląskim wniosek aplikacyjny, który uzyskał dofinansowanie z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR.

Wyposażenie pasłęckiego szpitala w nowoczesny sprzęt do diagnostyki i leczenia ma tym bardziej duże znaczenie, gdyż najczęstszymi przyczynami zgonów w powiecie i województwie warmińsko-mazurskim są choroby układu krążenia. Stanowią blisko 40% ogólnej liczby zgonów. Drugą, co do częstotliwości występowania, przyczyną zgonów są choroby nowotworowe (blisko 30%).

Tendencja wzrostowa hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia nakłada na szpitale odpowiedni poziomu leczenia i rehabilitacji. Eksplozja nowych zachorowań i umieralność na nowotwory przemawia za wdrożeniem profilaktyki nowotworów i szybkiej diagnostyki. Nowy sprzęt medyczny umożliwia wykrywanie chorób we wczesnym okresie i daje skuteczniejsze efekty terapeutyczne, obniżając jednocześnie koszty leczenia.

Restrukturyzacja Szpitala w Pasłęku w kierunku szerszego otwarcia na pacjentów ambulatoryjnych oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt ma zagwarantować wczesną i kompleksową diagnostykę chorego i przekazanie go do oddziału zgodnie ze wskazaniem. Podstawowa opieka zdrowotna może również korzystać z bazy diagnostycznej Szpitala w Pasłęku. Wprowadzenie nowych technologii i nowych metod diagnostycznych z jednej strony poszerza zakres diagnostyki, poprawia dostęp mieszkańcom powiatu do usług medycznych, poprawia jakość i skuteczność leczenia, ale również umożliwia dalszy rozwój zawodowy kadry medycznej i zapobiega odpływowi do ośrodków lepiej wyposażonych.

 

 

 

 

Aktualizacja strony: GM 2023-07-06