Deklaracja dostępności cyfrowejWstęp do deklaracji

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej http://www.szpitalpaslek.com
Podmiot Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku nie ma aplikacji mobilnej.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Używane są pliki PDF i DOC, które wymagają pobrania w celu rozpoznania OCR. W miarę możliwości będzie to poprawiane.
  • pokaz slajdów na stronie głównej,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest mgr Joanna Domeracka, informatyka@szpitalpaslek.com.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 789 869 618. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-14.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Ul. Kopernika 24A
14-400, Pasłęk

Główny numer szpitala: 55 249 15 00

E-mail: sekretariat@szpitalpaslek.com

Strona internetowa: http://www.szpitalpaslek.com/

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

  • TAB – przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie (sekwencja: CTRL-obrót rolką myszy),
  • linki są podkreślone,

Dostepność architektoniczna

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku znajduje się w kompleksie budynków przy ul. Kopernika 20D (rehabilitacja), Kopernika 24A (budynek główny).

Zewnętrzne drogi komunikacyjne prowadzące do wszystkich budynków przystosowane dla osóby niepełnosprawnych.

Przy posesji Szpitala znajduje się bezpłatny parking z udostępnionymi 5 miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Wejście głowne szpitala znajduje się na poziomie zewnętrznych ciągów komunikacyjnych

Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania pod drzwi, bez możliwości dłuższego postoju.

Wejście główne wyposażone jest w drzwi bezprogowe, otwierane za pomocą przycisku, zaś wewnętrzne zautomatycznie otwierane za pomocą czujnika ruchu.

Przestrzenie poziome i pionowe w szpitalu są wolne od barier.

Na wszystkich poziomach znajduje się winda.

Toalety są częściowo lub całkowicie przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator do spraw dostępności

W Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku Koordynatorem do spraw dostepności jest mgr Joanna Domeracka.
Kontakt: +48 789 869 618. 

Aktualizacja: GM 2022-07-06