Dostawa kolumny laparoskopowej - tor wizyjny 4K z możliwością podłączenia systemu do archiwizacji.

Data ogłoszenia: 2021-09-23

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.    Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia. (plik w formacie .pdf)
3.    Załącznik 1 - Formularz ofertowy. (wersja edytowalna dokumentu, plik w formacie .docx)
4.    Załącznik 2 - Opis przedmiotu zamówienia. (wersja edytowalna dokumentu, plik w formacie .docx)
5.    Załącznik 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. (plik w formacie .pdf)
6.    Załącznik 4 - Wzór umowy. (plik w formacie .pdf)
7.    Załącznik 5 - Identyfikator postępowania. (plik w formacie .pdf)

8.    [2021-09-28]Pytania i odpowiedzi do SWZ. (plik w formacie .pdf)

9.    [2021-10-01] Informacja o kwocie jaką zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia. (plik w formacie .pdf)

10.  [2021-10-01] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

11.  [2021-10-05] Informacja o wyborze oferty. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.