Dostawa leków - 2 pakiety.

Data ogłoszenia: 2021-09-02

Rozstrzygnięty w pakiecie 1,  2021-09-14 

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.    Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia. (plik w formacie .pdf)
3.    Załącznik 1 - Formularz ofertowy. (wersja edytowalna dokumentu, plik w formacie .docx)
4.    Załączniki 2-3 - Specyfikacje asortymentowo-cenowe. (wersja edytowalna dokumentu, plik w formacie .xls)
5.    Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. (plik w formacie .pdf)
6.    Załącznik 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postepowaniu. (plik w formacie .pdf)
7.    Załącznik 6 - Wzór umowy. (plik w formacie .pdf)
8.    Załącznik 7 - Identyfikator postępowania. (plik w formacie .pdf)

9.    [2021-09-10]Informacja o kwocie jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia. (plik w formacie .pdf)

10.  [2021-09-10] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

11.  [2021-09-14] Informacja o wyborze oferty. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.