Dostawa leków, płynów infuzyjnych i pasków do glukometrów - 10 pakietów.

Data ogłoszenia: 2021-07-22

Rozstrzygnięty w pakietach 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10:  2021-08-05 

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.    Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia. (plik w formacie .pdf)
3.    Załącznik 1 - Formularz ofertowy. (wersja edytowalna dokumentu, plik w formacie .docx)
4.    Załączniki 2-11 - Specyfikacje asortymentowo-cenowe. (wersja edytowalna dokumentu, plik w formacie .xls)
5.    Załącznik 12 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. (plik w formacie .pdf)
6.    Załącznik 13 - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postepowaniu. (plik w formacie .pdf)
7.    Załącznik 14 - Wzór umowy. (plik w formacie .pdf)
8.    Załącznik 15 - Identyfikator postępowania. (plik w formacie .pdf)

9.    [2021-07-27]Pytania i odpowiedzi do SWZ. (plik w formacie .pdf)

10.  [2021-07-29]Załącznik 12 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. (wersja edytowalna dokumentu, plik w formacie .docx)
11.  [2021-07-29]Załącznik 13 - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postepowaniu. (wersja edytowalna dokumentu, plik w formacie .docx)

12.  [2021-07-30] Informacja o kwocie jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia. (plik w formacie .pdf)

13.  [2021-07-30] Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

14.  [2021-08-05] Informacja o wyborze oferty. (plik w formacie .pdf)

15.  [2021-08-30] Informacja o unieważnieniu postępowania w pakiecie 10. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.