Dostawa tomografu komputerowego do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Data ogłoszenia: 2022-10-26

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.    Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia. (plik w formacie .pdf)
3.    Załącznik 1 - Formularz ofertowy. (plik w formacie .pdf)
4.    Załącznik 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. (plik w formacie .pdf)
5.    Załącznik 2a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. (plik w formacie .pdf)
6.    Załącznik 2b - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. (plik w formacie .pdf)
7.    Załącznik 3 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów wykonawcy. (plik w formacie .pdf)
8.    Załącznik 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. (plik w formacie .pdf)
9.    Załącznik 5 - Wykaz dostaw. (plik w formacie .pdf)
10.  Załącznik 6 - Wzór umowy - nowa wersja w p. 20 i 21.
11.  Załącznik 7 - Opis przedmiotu zamówienia - nowa wersja w p. 22 i 23.

12.  [2022-11-03]Pytania i odpowiedzi do SWZ. (plik w formacie .pdf)

13.  [2022-11-29] Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

14.  [2022-11-07]Pytania i odpowiedzi do SWZ - część 2. (plik w formacie .pdf)

15.  [2022-12-13]Załącznik 2a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. (plik w formacie .docx)
16.  [2022-12-13]Załącznik 2b - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. (plik w formacie .docx)
17.  [2022-12-13]Załącznik 3 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów wykonawcy. (plik w formacie .docx)
18.  [2022-12-13]Załącznik 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. (plik w formacie .docx)
19.  [2022-12-13]Załącznik 5 - Wykaz dostaw. (plik w formacie .docx)
20.  [2022-12-13]Załącznik 6 - Wzór umowy - nowa wersja. (plik w formacie .pdf)
21.  [2022-12-13]Załącznik 6 - Wzór umowy - nowa wersja. (plik w formacie .docx)
22.  [2022-12-13]Załącznik 7 - Opis przedmiotu zamówienia - nowa wersja. (plik w formacie .pdf)
23.  [2022-12-13]Załącznik 7 - Opis przedmiotu zamówienia - nowa wersja. (plik w formacie .docx)

24.  [2022-12-13]Pytania i odpowiedzi do SWZ - część 3. (plik w formacie .pdf)

25.  [2022-12-20]Pytania i odpowiedzi do SWZ - część 4. (plik w formacie .pdf)

26.  [2022-12-21]Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. (plik w formacie .pdf)
27.  [2022-12-21]Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.