Dostawa leków, płynów infuzyjnych i pasków do glukometrów - 9 pakietów.

Data ogłoszenia: 2022-06-30

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.    Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia. (plik w formacie .pdf)
3.    Załącznik 1 - Formularz ofertowy. (wersja edytowalna dokumentu, plik w formacie .docx)
4.    Załącznik 1 - Formularz ofertowy. (plik w formacie .pdf)
5.    Załączniki 2-10 - Specyfikacja asortymentowo - cenowa. (wersja edytowalna dokumentu, plik w formacie .xls)
6.    Załącznik 11 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. (wersja edytowalna dokumentu, plik w formacie .docx)
7.    Załącznik 11 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. (plik w formacie .pdf)
8.    Załącznik 12 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. (wersja edytowalna dokumentu, plik w formacie .docx)
9.    Załącznik 12 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. (plik w formacie .pdf)
10.  Załącznik 13 - Wzór umowy. (plik w formacie .pdf)
11.  Załącznik 14 - Identyfikator postępowania. (plik w formacie .pdf)

10.  [2022-07-05]Pytania i odpowiedzi do SWZ. (plik w formacie .pdf)

11.  [2022-07-08]Informacja o kwocie jaką Zamawaiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. (plik w formacie .pdf)
12.  [2022-07-08]Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

13.  [2022-07-21] Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. (plik w formacie .pdf)

14.  [2022-07-27] Informacja o unieważnieniu czynności: odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania - w zakresie pakietu 9. (plik w formacie .pdf)

15.  [2022-07-28] Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w pakiecie 9. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.