Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach.

Data ogłoszenia: 2022-03-31

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1.    Ogłoszenie. (plik w formacie .pdf)
2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia. (plik w formacie .pdf)
3.    Załącznik 1 - Formularz ofertowy. (wersja edytowalna dokumentu, plik w formacie .docx)
4.    Załącznik 1 - Formularz ofertowy. (plik w formacie .pdf)
5.    Załączniki 2-7 - Specyfikacja asortymentowo - cenowa. (wersja edytowalna dokumentu, plik w formacie .xls)
6.    Załącznik 8 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. (wersja edytowalna dokumentu, plik w formacie .docx)
7.    Załącznik 8 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. (plik w formacie .pdf)
8.    Załącznik 9 - Wzór umowy. (plik w formacie .pdf)
9.    Załącznik 10 - Identyfikator postępowania. (plik w formacie .pdf)

10.  [2022-04-05]Pytania i odpowiedzi do SWZ. (plik w formacie .pdf)

11.  [2022-04-05]Pytania i odpowiedzi do SWZ - część 2. (plik w formacie .pdf)

12.  [2022-04-08]Informacja o kwocie jaką Zamawaiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. (plik w formacie .pdf)
13.  [2022-04-08]Informacja z otwarcia ofert. (plik w formacie .pdf)

14.  [2022-04-21] Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. (plik w formacie .pdf)

Powrót do listy przetargów.